เปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนเทศบาล1 บ้านท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 2559

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.59 เวลา 19.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีมาตั้งแต่ปี 2553  โดยจัดตั้งชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน และจัดกิจกรรมให้สมาชิกมีส่วนร่วมเน้นกิจกรรมจิตอาสาและการลงมือปฏิบัติจริง ได้ประสานการช่วยเหลือสมาชิก”ใครติดยายกมือขึ้น” ให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ 2 คน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดค่ายบ้านมีรัก, ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม, ค่ายส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ และค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปัจจุบันไม่มีนักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจฯ ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา “อีคิว” เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับสมาชิก ปลูกฝังเจตคติ รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดภายใต้พระดำรัส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยมีอาสาสมัครแกนนำ 25 คน มีผู้ใช้บริการ 300-400 คนต่อเดือน ดำเนินกิจกรรมสร้างสุขทั้งด้านกีฬา ดนตรี การแสดงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และยังจัด “ลานสร้างสุข” เพื่อให้สมาชิกมีเวทีแสดงออก ส่วนการให้คำปรึกษา ได้ให้บริการกับเพื่อนสมาชิกทางอินเตอร์เน็ต ไลน์ เฟสบุ๊ค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน